Naše služby

Poradenská činnost

Přípravné práce

Projekční práce

Inženýring

 • Získání uzemního povolení, stavebního povolení, ohlášení stavby
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Autorský a stavebně technický dozor

Stavba

 • Cenově přijatelné nízkoenergetické dřevostavby
 • Možnost dodávky na klíč, případně jen hrubé stavby
 • Dodávka staveb v provedení jako zděnná stavba, dřevostavba, případně roubená stavba
 • Zahradní stavby a vegetační úpravy

ing. Jan Bachel

bachel@projekt1980.cz

+420 777 071 714

ing. Petr Novotný

p.novotny@projekt1980.cz

+420 776 051 011

Přípravné práce

Přípravné práce

Zajištění územně plánovací informace a regulativ

Co praví litera zákona:

Krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace:

 • podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,
 • podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
 • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,
 • podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Převedeno do češtiny nám chce zákon říci, že lze požádat o informace, co vše je možné na pozemku budovat, nebo co bude povoleno při rekonstrukci objektu. Rovněž zjistíme jaká povolení budeme potřebovat pro uvažovanou stavbu a jakým způsobem stavbu povolit.

Územně plánovací informace tedy jsou:

 • K čemu je daná lokalita předurčena v územním plánu
 • Jaké jsou regulativy pro dané místo
 • Zda budeme potřebovat stavební povolení, ohlášení, uzemní řízení
 • Seznam dotčených orgánů, od kterých budeme potřebovat výjadření pro stavební úřad
 • Zda bude třeba provádět vyjmutí ze zemědělského půdního fondu
 • Poloha vůči chráněným územím
 • apod.

Některé uzemně plánovací informace jsou veřejně dostupné. Například územní plán každé obce by měl být veřejně vyvěšen na jejich internetových stránkách.

Pokud by z uzemně plánovací informace vyplynulo, že námi uvažovaná stavba je v rozporu s územním plánem dané lokality, existuje jenom jedna legální cesta jak dosáhnout svého záměru a to je změna územního plánu. Změna územního plánu je poměrně komplikovaný a dlouhodobý proces, velmi často s nejistým koncem. Proto je dobré již při koupi nemovitosti získat alespoň základní územně plánovací informace abychom věděli co z kupovanou nemovitostí budeme moci dělat.

Stavebně technický průzkum

Před započetím všech prací je zapotřebí provedení podrobného stavebně technického průzkumu.

Takovýto průzkum můžeme rozdělit do několika úrovní dle zamýšleného rozsahu projektu a to:

průzkum založení stavby za použití kopaných nebo vrtaných sond

Ať už se jedná o stavební úpravu stávající stavby či výstavbu nové, je zapotřebí zajíštění co nejvíce vstupních informací o místě a způsobu založení včetně určení geotechnických podkladů. Pro takovýto posudek se provádí ručně kopaná nebo vrtaná sonda, která nám v místě založení stavby odhalí podzákladí. Na základě odebraných vzorků zeminy je určeno v geotechnických laboratořích roztřídění zeminy a určení geofyzikálních vlastností. Zatřídění zemíny v podzákladí je určující pro správný návrh založení stavby a jejího hospodárně ekonomického návrhu. U rekonstruovaných staveb je dále zapotřebí provedení kontroly stupně narušení základových konstrukcíh. Zde dochází především ke kontrole materiálového složení, vazba zdiva, tloušťka spar, strávení spojovacích hmot, vlhkost, statické poruchy,…

posouzení stávajících svislých a vodorovných nosných konstrukcí u rekonstruovaných staveb

Pro správně statické posouzení stavby a nový návrh stavebních úprav je zapotřebí provedení několika sond, které nám určí skladbu vrstev jednotlivých konstrukcí včetně charakteristk jednotlivých materiálů použitých ve skladbě. U rekonstrukcí a stavebních úprav se jedná především o sondu vodorovných nosných k-cí stropů a to v místě napojení na svislé nosné konstrukce. Sonda se provádí standartně z horní části stropu a to v ploše potřebné k odhalení alespoň dvou nosných prvků. Standartně se setkáváme se čtyřmi typy stropních konsturkcí a to dřevěné trámové (je potřeba prohlídka a kontroloa mikologem pro určení případného napadení dřeva), železobetonové, skládané (novější stropní systémy) nebo klenbové cihelné.
U střešních konstrukcí se jedná především o napadení dřevokaznými houbami a hmyzem. Vzhledem k tomu, že nosná konstrukce krovu bývá zcelá odhalená je takováta kontrola jednodužší. I zde je ošem dbát na správné určení stupně a typu napadení pro případnou sanaci takto napadené části krovu.Svislé nosné stěny jsou většinou kontrolovány nedestruktivními způsoby a to odhalením stěny osekáním omítek a optické kontroly provedení vazby zdiva, tloušťky spar a určení materiálových charakteristik. Dále se provádí měření vlhkosti zdiva ručními vlhkoměry a zakreslení případného výskytu map do výkresů pro budoucí návrh asanace.

kontrola stávajícího stavu termovizí

U stavebních úprav stávajících staveb provádíme kontrolu fyzikálních vlastností k-cí termovizní kamerou.

optická kontrola okolí stavby, případné zjištění hladiny podzemních vod u sousedních staveb

Zajištění podkladů k inženýrským sítím

Naprostá většina staveb v dnešní době potřebuje být připojena na inženýrské sítě ( kanalizace, elektřina, voda, plyn … ). A proto je třeba zjisti zda se v lokalitě stavby nachází a zda mají dostatečnou kapacitu pro účel zamýšlené stavby. Druhým důvodem, proč je třeba zjistit polohu a druh inženýrských sítí, jsou ochranná pásma, která tyto sítě mají. Nešťastně umístěné ochranné pásmo na pozemku může zhatit veškeré plány Vaší výstavby.

Rovněž zde platí pravidlo že čím více je v blízkosti inženýrských sítí tím více je třeba vyjádření, neboť od každého vlastníka nebo provozovatele těchto sítí je obvykle požadováno vyjádření ke stavbě.

Jednání se stavebním úřadem, správci sítí a dotčenými orgány

Jednání se stavebním úřadem, správci sítí a dotčenými orgány můžeme zkráceně zahrnout všemocným slovem inženýring.

Dotčenými orgány mohou být například:

 • Magistráty a jejich odbory ( životní prostředí, správa majetku, odbor dopravy apod)
 • Hasičský záchranný sbor
 • Policie České republiky
 • Drážní úřad
 • Pozemkový fond
 • Hygiena
 • a další

Seznam dotčených orgánů a správců sítí Vám sdělí stavební úřad v územně plánovací informaci.Pro získání povolení stavby je třeba získat kladná vyjádření nebo stanoviska od všech uvedených na seznamu. Stanoviska a vyjádření mohou také obsahovat různé podmínky (dodržení ochranných pásem, požárně bezpečnostních podmínek apod.). Tyto podmínky je třeba pak při výstavbě dodržet.

O některých úřadech ani nevíme, že existují, ale nakonec se domluvíme všude:)