Naše služby

Poradenská činnost

Přípravné práce

Projekční práce

Inženýring

 • Získání uzemního povolení, stavebního povolení, ohlášení stavby
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Autorský a stavebně technický dozor

Stavba

 • Cenově přijatelné nízkoenergetické dřevostavby
 • Možnost dodávky na klíč, případně jen hrubé stavby
 • Dodávka staveb v provedení jako zděnná stavba, dřevostavba, případně roubená stavba
 • Zahradní stavby a vegetační úpravy

ing. Jan Bachel

bachel@projekt1980.cz

+420 777 071 714

ing. Petr Novotný

p.novotny@projekt1980.cz

+420 776 051 011

Projekční práce

Projekční práce

Architektonický návrh stavby a osazení stavby na pozemek

Architektonický návrh stavby a jeho umístění na pozemku je dalším krokem v postupu při přípravě projektové dokumentace stavby. V této chvíli přichází na řadu rozprava mezi klientem a architektem, při které dochází k pochopení představ a požadavků investorů.

Tvorba studie začíná u tužky a papíru, kdy je na papír zanesena hlavní myšlenka a hmota zamýšlené stavby. Už v této chvíli je zapotřebí mít na paměti nutnost respektovat základní požadavky na funkční, ekonomické a estetické vlastnosti tvořené stavby. Výstupem s takovéto činnosti je spravidla několik studií znázorňující dispoziční řešení stavby, jejího vnějšího a vnitřního vzhledu, funkční uspořádání a umístění v pozemku v návaznosti na okolní zástavbu a prostředí.

Na přání je k dokumentaci vypracována vizualizace stavby umístěné do fotografie, které názorně prozradí budoucí vzhled v daném místě.

Projekty pro územně plánovací informaci, územní souhlas, územní řízení, ohlášení stavby, stavební povolení, souběžné řízení, veřejnoprávní řízení

Přípravu projektové dokumentace se dělí do několika fází:

 • Územně plánovací informace
  Prvním krokem je získání informací o možnostech provedení stavby včetně regulativ a postupu, jakým bude stavební úřad danu stavbu povolovat. Obsahem žádosti je zakreslení zamýšlené stavby znázorňující objemové řešení stavby včetně napojení na dopravní (sjezdy, parkovací plochy, ..) a technicku infrastrukturu ( vodovodní, kanalizační, elektricku, plynovu, datovou,.. přípojku).
 • Územní souhlas, územní řízení
  Dalším stupněm je provedení dokumentace pro územní souhlas či územní řízení. To, v jakém režimu by stavba měla být dále povolována, nám určí stavební zákon.

Pro představu představíme pár staveb a jejich režim povolování:

Územní souhlas

 • stavby, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou
 • stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání
 • stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení
 • stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy a 7 m výšky
 • podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů
 • vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu a souvisejících technologií
 • vedení sítí veřejného osvětlení
 • stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s vyjímkou stavby vodního díla
 • vodovodní, kanalizační a energetické přípojky
 • oplocení
 • reklamní a informační zařízení
 • výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně
 • odstavné, manipulační, prodejní, skladové plochy do 300 m2
 • u ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení
 • u změn druhu pozemku 300 – 1000 m2
 • terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloupky o výměře 300 – 1000 m2 na pozemcích, ketré nehrfaničí s veřejnou komunikací nebo veřejným prostranstvím

Územní řízení

 • zapotřebí provézt v ostatních případech neuvedených v seznamu pro územní souhlas a u staveb, které nevyžadují ani z jedné variant

Územní souhlas ani územní řízení nevyžadují

 • informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 6 m2
 • stožáry na vlajky do výšky 8 m
 • opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejnou komunikací nebo veřejným prostranstvím
 • propustky na veřejných účelových komunikacích
 • sjezdy a nájezdy na komunikaci k připojení sousední nemovitosti
 • skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, minimálně 2 m od hranice parcely
 • stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvce do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, je v souladu s územně plánovací informací, minimílně 2 m od hranice parcely, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 procent z celkové plochy pozemku
 • bazén do 40 m2 ve vzdálenosti min. 2 m od hranice parcely

ohlášení stavby, stavební řízení

 • Po získání územního souhlasu či územního rozhodnutí následuje ohlášení stavby či žádost o stavební povolení. Tak jako v předešlém případě nám stavební zákon určí kriteria a stavby spadající do těchto postupů:

Ohlášení stavby

 • stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 s jedním podzemním podlažím do hloubky max 3m a dvou nadzemních podlaží a podkroví

Stavební řázení

 • souběžné řízení
  V případech, kdy je stavebnímu úřadu znám poměr v dané lokalitě a podmínky tomu nasvědčují, může stavební úřady některé dříve zmiňované kroky sloučit v souběžné (dříve sloučené) řízení.
 • veřejnoprávní smlouva
  Dalším postupem k povolování stavby je využití možnosti uzavření veřejnoprávní smlouvy. Tento postup nám v případě územního řízení ušetří značný čas, v případě uzavření smluvy ke stavebnímu řízení je tento postup z časového pohledu zbytečný. I v tomto případě je možné obě části povolení povolovat souběžně.